• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ยินดีต้อนรับสู่

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

The Sirindhorn International Environmental Park

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ

Signature
โทรศัพท์

032-508-352

โทรสาร

032-508-396

Awesome Image

"อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน"

OUR SERVICES

บริการ อุทยานฯ

NEWS & BLOG

ข่าวล่าสุด อุทยานฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มุ่งสืบสานแนวพระราชดำริ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ประสานพลัง 4 หน่วยงาน สร้างสรรค์ “ครอบครัวหัวใจสีเขียว” หวังขยายผลสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายทางเข้ารองพร้อมประติมากรรมปลาตีนปูก้ามดาบ และแท่งปะการังเทียม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ ๓๕ ไร่

KNOWLEDGE

แหล่งเรียนรู้ อุทยานฯ

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park