• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

คณะกรรมการมูลนิธิอุทยานฯ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

รายนามคณะกรรมการของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1นายสุเมธ ตันติเวชกุลประธานกรรมการ 
2ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะรองประธานกรรมการ
3นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์กรรมการ
4นายสนิท อักษรแก้ว

กรรมการ

5นายพรชัย นุชสุวรรณ

กรรมการ

6นายพรชัย รุจิประภา

กรรมการ

7นายวันชัย ศารทูลทัต

กรรมการ

8นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

กรรมการ

9นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

กรรมการ

10หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์

กรรมการ

11นายดนุชา สินธวานนท์กรรมการ
12นายลลิต ถนอมสิงห์กรรมการ
13นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์

กรรมการ

14นางมณทิพย์ ศรีรัตนา 

กรรมการ

15นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์กรรมการ
16พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา

กรรมการ

17พลตำรวจโท นิพนธ์ ศิริวงศ์

กรรมการ

18พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม

กรรมการ

19พลตำรวจตรี เฉลิมชัย  พิมลศรี

กรรมการ

20พลตำรวจตรี ณพล บุญประสิทธิ์

กรรมการ

21พลตำรวจตรี วันชนะ  ธรรมเสมา

กรรมการ

22พันตำรวจเอก สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์

กรรมการ

23พันตำรวจเอก พีระพงค์ ช่างสุพรรณ

กรรมการ

24นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

25พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอมกรรมการและเลขาธิการ

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park