• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพาะกล้าไม้ และพายเรือคายัค

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนาชาติสิรินธร

สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านกิจกรรมพายเรือคายัคชมระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และประสบการณ์แปลกใหม่ เกิดความตระหนักรู้ร่วมกันถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่สวนป่าชายเลน
ทูลกระหม่อมแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีและในระดับประเทศ

กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ในพื้นที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ด้วยการปลูกทดแทน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายตามธรรมชาติ เพื่อให้สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนที่สำคัญของประเทศ

                     งดให้บริการปลูกป่าชั่วคราว

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ โดยอาศัยพื้นที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมเป็นแหล่งอนุบาลและเจริญเติบโต ก่อนออกสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติ

กิจกรรมพายเรือคายัคชมระบบนิเวศป่าชายเลน

*บริการตามระดับน้ำขึ้น – ลง (ไม่สามารถให้บริการได้ทั้งปี เพราะบางฤดูน้ำลง)

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการพายเรือคายัคในพื้นที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศพรรณไม้และสัตว์ต่างๆ ผ่านประสบการณ์พายเรือ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ผลิตออกซิเจนที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเพาะกล้าไม้

เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนนานาชนิด วิธีการเพาะกล้าเพื่อให้เจริญเติบโตและแข็งแรง ก่อนลงปลูกฟื้นฟูในพื้นที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ข้อมูลติดต่อ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมใจรักษ์ฯ โทร. 032 508 352 หรือ 095-6958800

รายละเอียดกิจกรรมโครงการ รวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

แบบฟอร์มหนังสือขอเข้าทำกิจกรรมรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park