• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จุดประกายความคิด กระตุ้นจิตสำนึก เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจุดประกายความคิด กระตุ้นจิตสำนึก เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจอย่าง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ห้องต่างๆ ที่จัดแสดงเนื้อหาด้านพลังงานรอบตัวทุกมิติ และกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

ทรงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในเรื่องพลังงาน พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพลังงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศ ทั้งเรื่องพลังงานทดแทน การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานจากธรรมชาติ และทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่าไม้)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

ทรงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในเรื่องพลังงาน พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพลังงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศ ทั้งเรื่องพลังงานทดแทน การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานจากธรรมชาติ และทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่าไม้)

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้สืบพระราชปณิธานสร้างสุขปวงประชา

ทรงสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะผ่านโครงการพระราชดำริหลากหลายด้าน และทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำความดีผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

ทรงห่วงใยและสนพระทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พืชพรรณและพันธุกรรมพืชของประเทศไทย เพื่อความมั่งคงทางอาหารและยารักษาโรค และเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์จากพืชพันธุ์อันหลากหลาย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
แรงบันดาลใจจากพระจากพระจริยวัตรอันงดงาม

ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงต้นไม้ การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ จึงถือเป็นวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ” องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ยกย่องให้พระองค์เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการสำรวจพลังงาน (Energy Exploration)

สร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานกำลังขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของทุกคน การค้นพบพลังงานต่างๆ ที่หลากหลาย และซ่อนตัวในธรรมชาติ จุดเริ่มต้นที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้นและพัฒนา เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจน เทคโนโลยีอื่นๆ

นิทรรศการระบบไฟฟ้ากำลัง 

นำพาทุกคนให้เข้าใจการจัดการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการในราคาที่เหมาะสม และกระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังนำเสนอการสำรวจ การจัดการปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

นิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ

เรียนรู้วิวัฒนาการของนวัตกรรมพลังงาน ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีพลังงานในอดีต ปัจจุบัน และ แนวโน้มสู่อนาคต เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว แนวความคิด “การประหยัดพลังงาน เริ่มต้นที่ตัวเรา” และการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IOT) มาช่วยอำนวยความสะดวกในการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอีกด้วย

สวนการเรียนรู้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน

พลังงานเพื่อชุมชน

ต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างง่ายที่พัฒนาให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชุมชน เพื่อประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบแห้งในระบบปิดที่มีการระบายอากาศพัฒนาขึ้นมาจากการตากแห้งธรรมดา ออกแบบให้มีอากาศร้อนหมุนเวียนและกักเก็บความร้อนได้ดี ใช้อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร หรือใช้แปรรูปอาหาร ผักและผลไม้ต่างๆ

ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ

การนำเอาเศษอาหารพืชผักและขยะอินทรีย์มาเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร ใช้เดินเครื่องยนต์เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือเดินเครื่องสูบน้ำแทนการใช้น้ำมัน

เตาแก๊สชีวมวล

เตาที่ออกแบบให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ให้อุณหภูมิสูงกว่า 400 องศาเซลเซียส ใช้เชื้อเพลิงน้อย และเป็นการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพจึงเกิด
ควันน้อยมาก

เตาเศรษฐกิจ

เตาแบบมีปล่อง ออกแบบเพื่อใช้แกลบและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ขี้เลื่อย มาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนสูง ไม่มีควันและเขม่า

เตามหาเศรษฐี (เตาซุปเปอร์อั้งโล่)

พัฒนาขึ้นแทนเตาอั้งโล่ที่ใช้ทั่วไป สามารถผลิตความร้อนได้มากกว่าเดิม ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงจากถ่าน หรือฟืนประมาณ 120 กิโลกรัม/ปี

เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง

เตาเผาผลิตถ่านแบบประหยัดพลังงานขนาด
200ลิตรผลิตจากถังน้ำมันวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้ถ่านมีคุณภาพดีประกอบสร้างได้ง่าย ราคาถูก

สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

เรียนรู้ธรรมชาติที่เกื้อกูลกันในระบบนิเวศป่าชายเลน

ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพแห่งนี้เกิดขึ้นจากความสนพระทัยในระบบนิเวศป่าชายเลนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชดำริให้ฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนขึ้นโดยการขุกลอกผืนทราย เพื่อให้น้ำทะเลขึ้นลงท่วมถึงได้ตามธรรมชาติ พลิกฟื้นสายน้ำและผืนดินที่เสื่อมสภาพให้หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้ค่อยๆ เติบโตงอกงามจนกลับมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ในที่สุด

ห้องเรียนธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

จากต้นโกงกางต้นแรกที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกและให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีดูแล เพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าชายเลนอันอุดมด้วยสังคมพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสมดุล ทั้งยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนที่สำคัญของประเทศไทย

ป่ารักษ์น้ำและดิน

ป่าชายเลนยังมีคุณประโยชน์ต่อดินและน้ำ ป่าชายเลนช่วยกรองของเสีบในน้ำเสีย ช่วยให้น้ำสะอาดก่อนไหลลงสู่ทะเล และยังเป็นแนววบังลมพายุที่พัดเข้าสู่ฝั่ง ช่วยป้องกันไม่ให้เกอดการกัดเซาะพังทลสยของดินบริเวณแนวชายฝั่งทะเล

มหัศจรรย์ชีวิตแห่งป่าชายเลน

คุณประโยชน์มหาศาลของป่าชายเลนที่เกื้อกูลสรรพชีวิตให้อยู่ร่วมกันผืนดินอันชุ่มชื้นของป่าชายเลนเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลของสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด ทั้งกุ้ง หอย ปู และปลานานพันธุ์ เป็นแหล่งผสมพันธุ์และอนุบาลตัวอ่อน รวมถึงเป็นแหล่งที่หลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เพิ่มมากขึ้น ในสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมมีนกมาอยู่อาศัยกว่า 100 ชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพตามฤดูกาล

หลักสูตรระยะสั้น

ออกแบบกิจกรรมให้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ ควบคู่องค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้ และเป็นอาชีพได้ในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย 3 หลักสูตร

1. หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ”
2. หลักสูตร “การทำข้าวแต๋นธัญพืชน้ำตาลโตลด”
3. หลักสูตร “การทำกล้วยตากจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์”

ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในความสำคัญ กับกระบวนการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจัดบริการ “ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในการตอบสนองการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจในการปรับพฤติกรรม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2. กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

เรียนรู้ห้องนิทรรศการสำรวจพลังงาน

ต่อแผงโซล่าเซลล์

แนวทางการประหยัดประหยัดพลังงาน

คิดเพื่อลด

3. กิจกรรมการจัดการขยะชุมชน

4. กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำ

5. กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

6. กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

7. กิจกรรมปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

8. กิจกรรมระดมสมอง

Global City of Culture

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park