• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน RCE

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน – ชะอำ (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – Cha-am)


อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nations University) ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค ในการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-ชะอำ (RCE Cha-am) ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2551

ทำให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน ในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งยังได้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่าย RCE ชะอำ อันประกอบไปด้วย หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง

Global City of Culture

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park