• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

กิจกรรมสัมมนา

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

กิจกรรมฝึกอบรม

ข้อปฏิบัติและข้อแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

ค่ายการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เพื่อให้ทางอุทยานฯ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีความสมบูรณ์มากที่สุด ทางอุทยานฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้

1

โปรดตรวจสอบวันและ เวลาจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข

2

เมื่อได้วัน และเวลาที่แน่นอนแล้ว ขอความกรุณาทำหนังสือขอเข้าร่วมสัมมนา ลงนามรับรองโดยผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ

Icon Image

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าสัมมนา

ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในแบบฟอร์มลายมือตัวเองเท่านั้น

3

กรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมแนบไฟล์เอกสารข้างต้น

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

กลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


นับจำนวนตามสัญชาติ


ข้อมูลผู้กรอกแบบฟอร์ม

รายละเอียดผู้กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

แนบไฟล์เอกสาร

4

เมื่อเสร็จครบทุกขั้นตอนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิทธิการเข้าศึกษาเยี่ยมชมแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนฯ ดังกล่าวข้างต้นก่อน

ห้องบรรยาย 1

ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 3,000 บาท

Classroom

32 คน

Theatre

120 คน

U-Shape

20 คน

ห้องบรรยาย 2

ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2)

ราคา 7,500 บาท

Classroom

68 คน

Theatre

150 คน

U-Shape

68 คน

ห้องบรรยาย 3

ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ราคา 3,000 บาท

Classroom

40 คน

Theatre

130 คน

U-Shape

40 คน

ห้องประชุมใหญ่ค่ายสิ่งแวดล้อม

ราคา 6,000 บาท

Classroom

72 คน

Theatre

132 คน

U-Shape

72 คน

ห้องประชุมคณิตศาตร์

ราคา 3,000 บาท

Classroom

32 คน

Theatre

50 คน

U-Shape

35 คน

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park