• 032-508-352
 • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม

ข้อปฏิบัติและข้อแนะนำในการขอเข้าศึกษาเยี่ยมชม

นิทรรศการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เพื่อให้ทางอุทยานฯ สามารถให้บริการผู้เข้าชมทุกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางอุทยานฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเข้าศึกษาเยี่ยมชม ดังนี้

1

โปรดตรวจสอบวันและ เวลาจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข

2

ทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วม ตามตัวอย่างเอกสารด้านล่างนี้ ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น และขอความกรุณาแยกรายชื่อตามประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Icon Image

หนังสือขอเข้าศึกษาเยี่ยมชม

ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือขอเข้าศึกษาเยี่ยมชม คลิกเลย

Icon Image

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าศึกษาเยี่ยมชม

ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในแบบฟอร์มลายมือตัวเองเท่านั้น

3

กรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมแนบไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์ข้างต้น

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

กลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


นับจำนวนตามสัญชาติ


ข้อมูลผู้กรอกแบบฟอร์ม

รายละเอียดผู้กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

แนบไฟล์เอกสาร

4

เมื่อเสร็จครบทุกขั้นตอนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิทธิการเข้าศึกษาเยี่ยมชมแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนฯ ดังกล่าวข้างต้นก่อน

ทางอุทยานฯ ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม
 1. โปรดมาตามวันและเวลาที่ได้แจ้งยืนยันไว้แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาของคณะผู้เข้าศึกษาเยี่ยมชมอื่น
 2. ใช้อุปกรณ์ในห้องนิทรรศการของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความระมัดระวัง
 3. ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้
 4. โปรดให้ความเคารพต่อสถานที่ในขณะเข้าศึกษาเยี่ยมชม
 5. เนื่องจากทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีบริการรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม จึงขอสงวนสิทธิในการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในบริเวณของอุทยานฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางอุทยานฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ

เนื่องจากทางศูนย์ฯ อยู่ในช่วงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงยังไม่มีการเรียกเก็บค่าเข้าศึกษาเยี่ยมชมในช่วงเวลานี้ แต่หากหน่วยงานใดประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเป็นค่าบำรุงศูนย์ฯ สามารถติดต่อประสานงานที่งานบัญชี/การเงิน เพื่อออกเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาคดังกล่าวให้

Download Resources

 • Icon
  Cultural Centers and Event schedule
  pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park