• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

คณะกรรมการบริหาร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

รายนามคณะกรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1นายสุเมธ ตันติเวชกุลประธานกรรมการ 
2

ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว

กรรมการ

3

นายพรชัย รุจิประภา

กรรมการ
4

นายพรชัย นุชสุวรรณ

กรรมการ

5

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการ

6

ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

กรรมการและเลขานุการ

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park