• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ระยะ ๓๖๐ เมตร ภายใต้โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๕๗ รายการ โดยการขายวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ระยะ ๓๖๐ เมตร ภายใต้โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ระยะ ๓๖๐ เมตร ภายใต้โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park