• 032-508-352
 • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

โครงสร้างองค์กร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

โครงสร้างการบริหารจัดการ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 • คณะกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • คณะกรรมการ
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
   • ผู้อำนวยการ
    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
    • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     ฝ่ายยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร
     • กลุ่มนโยบายและแผนงาน
     • กลุ่มพัฒนารายได้และบริการ
    • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     ฝ่ายบริหาร
     • กลุ่มอำนวยการ
     • กลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
     • กลุ่มบัญชีและการเงิน
    • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     • กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
     • กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park