• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

โครงสร้างบุคลากร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

รายชื่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม

ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

1. ฝ่ายบริหาร

นายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
1.1 กลุ่มอำนวยการ

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

นางสาวเสาวนีย์ มกรางกูร

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

2

นางสาวพิไลวรรณ พิลาวุฒิ

เจ้าหน้าที่บุคคล

3

นางสาวสมัชญา ศรีประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

นางสาวสุกัญญา บัวหลวง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5

นางสาวทัศนีย์ บุญยืน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

6

นางสาวอัญชนา บุญรอด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7

นางสาววาสนา วงษ์แตงอ่อน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

8

นายยงยุทธ์ แสงศิลา

พนักงานขับรถ

9

นายภานุพงศ์ แพเนียม

พนักงานขับรถ (พนักงาน)

10

นายคม หอมหวาน

พนักงานขับรถ (ลูกจ้าง)

1.2 กลุ่มบัญชีและการเงิน

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

นางสาวอารีย์รัตน์ สว่างจิตร

หัวหน้ากลุ่มบัญชีและการเงิน

2

นางสาวมณฑิรา พึ่งแดง

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

3

นางสาวฐาปนีย์ จันทร์เนย

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

4

นางสาวมณีนุช มากมูล

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

5

นางสาวฐาปนี วังเย็น

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

6

นางสาวภัทราพร บุญคำ

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (พนักงาน)

7

นางสาวหนึ่งหทัย พุ่มไสว

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (พนักงาน)

(ช่วยงานกลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้)

1.3 กลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

นายชัชชนันท์ ตระกูลอยู่สบาย

หัวหน้ากลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่

2

นายอนาวิลน์ แก้วกันทา

เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปัตย์

3

นายเสกสรร พุทธานุ

เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

4

นางสาวจุฑามาศ กาญจนมล

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

5

นายวีรวัฒน์ กองแก้ว

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

6

นายชัยพูลสรร แซ่เตีย

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

7

นายภูวนาท งามขำ

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

8

นายประจง การะเกด

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ลูกจ้าง)

9

นายกิตติศักดิ์ กมุธากรณ์

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ลูกจ้าง)

10

นายศุภสิน เพียงประเสริฐวิทย์

เจ้าหน้าที่โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

(ลูกจ้างโครงการ)

11

นางสาวสุนทรี เอกลักษณ์บุรุษ

เจ้าหน้าที่โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

(ลูกจ้างโครงการ)

2. ฝ่ายยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร
2.1 กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวกษมา มั่งประยูร

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

2

นางสาวนันทพร วันเรียน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล

3

นางสาวกัญญามาศ นาคชำนาญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4

นางสาวดลพร คลองสำราญ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประมวลผล

5

นางสาวรินนา ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

2.2 กลุ่มพัฒนารายได้และบริการ

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

นางสาวรัชนี มาทอง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนารายได้และบริการ

2

นางสาวกัญญาพัชร ปัญจะมา

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ

3

นางสาวธัญญลักษณ์ เคลือขำ

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ

4

นางสาวชญาณี มะลินิล

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด

5

นางสาวกมลลฎา ขาวสว่าง 

เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก

6

นางละไม พุทธานุ

เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก (ลูกจ้าง)

7

นางสาวภัทรนิษฐ์ พูแก้ว

เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด

(ลูกจ้างโครงการ)

8

นายอำนวย สุขประสงค์

เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด

(ลูกจ้างโครงการ)

3. ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3.1 กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

นายยศกร สายสร้อย

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้

2

นางดารณี มีศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

3

นางสาวสุภาพร ประสาททอง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

4

นางสาวอัญชลี แวววับศรี

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

5

นางสาวชญานิศ สังข์เพิ่ม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

6

นางสาวกรรณิกา บุตรสะอาด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

7

นางสาวเบญจวรรณ ศิลธรรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

8

ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติมา บุญทา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

9

นางสาวพิมพ์ชนก ช่วยเชียร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

10

นางสาวจีระฉัตร แป้นทอง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ช่วยงานวิจัยและพัฒนา)

11

นายสุภมิต รัตนชัย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(พนักงาน)

(ช่วยงานวิจัยและพัฒนา)

3.2 กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

นางสาวอารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา

2

นายชาตรี ฤทธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

3

นางสาวณัชชาพัชร์ อุสาหะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

4

นางสาวพลอยขวัญ กระจกเงา

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

นายทศพล อายุคง

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

นางสาวหทัยชนก ทรัพย์สิน

บรรณารักษ์ 

(ช่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

3

นายธนะชัย เกตุมณี

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

(ช่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สรุปข้อมูล 22 ม.ค. 67

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park