• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ค่านิยมองค์กร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. เผยแพร่แนวพระราชดำริและพระเกียรติคุณ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่สาธารณชน ดำเนินงานให้อุทยานฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สู่ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรทุกมิติ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน พร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤต พัฒนาการบริการและขยายเครือข่ายความร่วมมือ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของประเทศ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

2. เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริและพระเกียรติคุณ ขยายผลองค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมมีเครือข่ายพันธมิตรอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

3. เพื่อพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ปรับตัวเท่าทันสถานการณ์ และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ค่านิมองค์กร (Core Value)

“SIEP” ประกอบด้วย 

S – Social Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

I – Intelligence with Integrity : มุ่งมั่นทำงานโดยใช้สติปัญญา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

E – Encouragement : ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน 

P – Participation : การทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park