• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ช่วยงานกลุ่มวิจัยและพัฒนา)

ด้วย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ช่วยงานกลุ่มวิจัยและพัฒนา) จำนวน ๑ อัตรา
๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ มีทักษะในการเผยแพร่ความรู้ การบรรยาย และการสื่อสารที่ดี
๑.๓ มีใจรักงานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับและบริการ
๑.๔ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑.๕ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๑.๖ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
๑.๗ มีความกระตือรือร้น มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้
๑.๘ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑.๙ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๑ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการของกลุ่มวิจัยและพัฒนา
๒.๒ ทำหน้าที่บรรยายและเผยแพร่ความรู้ ด้านการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ
๒.๓ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน
๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๓.๗ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๓.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบ
การยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

โดยสามารถส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ
เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑ (งานบุคคล) โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๖

ไฟล์ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

Global City of Culture

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park