• 032-508-352
  • เวลาทำการ : 08:30 - 17:00 น.

ระบบบำบัดน้ำเสีย

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

บึงประดิษฐ์ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ ข้อดีของระบบนี้คือไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบำบัดสูง มีประสิทธิภาพในการบำบัดสารอินทรีย์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ของแข็งแขวนลอย และโลหะหนัก ได้ดี นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบ การดำเนินระบบ และการดูแลบำรุงรักษาน้อย ระบบบำบัดดังกล่าวอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติผสมผสานกับการปลูกพืช เช่น กก แฝก ธูปฤาษี และอ้อ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ทำให้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง ชีวภาพ ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์นอกจากจะใช้บำบัดน้ำเสียชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้บำบัดของเสียประเภทสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนหรือชุมชน เมืองได้อีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยการ กำจัดขยะแบบประหยัดและการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ศึกษา วิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ง่าย ราคาถูก ไม่สลับซับซ้อน ค่าใช้จ่ายต่ำ และให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

สำหรับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้มีการดำเนินการวางแผนศึกษา สำรวจ และออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการตำรวจค่ายพระรามหก ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือนขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเนื้อที่ประมาณ 9.5 ไร่ ซึ่งเพิ่มระบบการเติมอากาศให้แก่น้ำเสียเพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกใน ระหว่างการบำบัดโดยการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรให้มีความหลาก หลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศมีสมดุลสามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งผลให้เกิดจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Global City of Culture

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ติดต่อเรา

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

E-Newsletter

©2022 All rights reserved. The Sirindhorn International Environmental Park